bst365-bst365体育娱乐平台

bst365-bst365体育娱乐平台

Skip Navigation

Language Assistance Services

English

ATTENTION: If you speak a non-English language, we offer you language assistance services, free of charge. Call 1- (TTY: 711).

አ ማ ር ኛ (Amharic)

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነየትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1- (መስማት ለተሳናቸው: 711).

An ل ع ر ب ي ة (Arabic)

ملحوظة: إذا كنت تتحدث بAn ل ع ر ب ي ة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. An ت ص ل ب ر ق م 4-1 (رقم هاتف الصم والبكم 711). للحصول على معلومات الرعاية الصحية ب an ل ل غ ة an ل ع ر ب ي ة.

ব া ং ল া (Bengali)

লক্ষ্যকরুনঃযদিআপনিবাংলা, কথাবলতেপারেন, তাহলেনিঃখরচায়ভাষাসহায়তাপরিষেবাউপলব্ধআছে।ফোনকরুন১ 1- (TTY: 711)

မ ြ န ် မ ာ (Burmese)

သတိျပဳရန္ - အကယ္၍ သင္သည္ ျမန္မာစကား ကို ေျပာပါက၊ ဘာသာစကား အကူအညီ၊ အခမဲ့၊ သင့္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ဖုန္းနံပါတ္ 1- (TTY: 711) သို႔ ေခၚဆိုပါ။။

Chinese (Chinese)

注意:如果您说中文,您可以免费获得中文援助服务。Please call 1- (TTY: 711)。For more healthcare information, check out ourChinese web sites

Francais (French)

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1- (ATS : 711).

Kreyol Ayisyen (Creole)

ATANSYON: Si w pale KreyòlAyisyen, gen sèvisèdpoulangkidisponib gratis pouou. Rele 1- (TTY: 711).

Deutsch (German)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1- (TTY: 711).

Ε lambda lambda eta argument ι kappa ά predominate (Greek)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ομιλείτε ελληνικά, σας παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες γλωσσικής βοήθειας. Κ alpha lambda which sigma tau epsilon sigma tau &western 1- (Λειτουργία τηλεφώνου κειμένου: 711).

ગ ુ જ ર ા ત ી (Gujarati)

સુચના: જો તમેગ ુ જ ર ા ત ી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષાસહાયસેવાઓતમારામાટેઉપલબ્ધછે. ફ ો ન ક ર ો 1- (TTY: 711).

ע ִ ב ר ִ י (Hebrew)

שימו לב: אם אתם דוברים שפה שאינה אנגלית, אנו מציעים לכם שירותי סיוע בשפה, ללא תשלום. ה ת ק ש ר ledu dialect
(TTY: 711) 1-

ह ि ं द ी (Hindi)

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1- (TTY: 711) पर कॉल करें।

Igbo Asusu (Ibo)

Igenti: O burunaasu Ibo asusu, enyemakadirigi site na call 1- (TTY: 711).

Italiano (Italian)

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1- (TTY:711).

In Japanese language (Japanese)

注意事項:In Japanese languageを話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1- (TTY:711)まで、お電話にてご連絡ください。

한 국 어 (Korean)

주의: 한 국 어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1- (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오.

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ (KruBassa)

Dèɖɛnìàkɛdyéɖégbo: Ɔ jǔké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔní, nìí, à wuɖukàkòɖòpo-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbokpáa. Ɖá 1- (TTY: 711)

ខ ្ ម ែ រ (Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖បើសិនជាអ្នកនិយាយភាសាខ ្ ម ែ រ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសាដោយមិនគិតឈ្នួលគឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ចូរទូរស័ព្ទ 1- ។ (TTY: 711)

Deitsch (PennDutch)

Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1- (TTY: 711).

ف an ر س ی (Persian)

توجه: اگر به ف an ر س ی صحبت می کنید، خدمات ترجمه به صورت رایگان در اختیارتان قرار می گیرد. با
1- (TTY: 711) تماس بگیرید.

Polski (Polish)

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwo ń pod numer 1- (TTY: 711).

Portugues (Portugese)

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1- (TTY: 711). Acesse informações de cuidado a saúde Em Portugues.

Р с с seem и й (the Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. З kind guide о н и т е 1- (т е л е т а й п : 711)..

Espanol (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1- (TTY: 711). Acceda a información de cuidado de salud En espanol.

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1- (TTY: 711).

ภ า ษ า ไ ท ย (Thai)

เรียน: ถ้าคุณพูดภ า ษ า ไ ท ยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1- (TTY: 711)

An ُ ر د ُ organisation (Urdu)

توجہ فرمائیں: اگر آپ اردو زبان بولتے ہیں، تو زبان میں معاونت کی خدمات آپ کو مفت میں دستیاب ہیں۔ کال کريں
1- (TTY: 711)

Ti ế ng Vi ệ t (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Ti ế ng Vi ệ t, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. G ọ s ố I 1- (TTY: 711).

א י ד י ש (Yiddish)

אכטונג: אויב אייך איז נישט בַאקוועם רעדן ענגליש, שטעלן מיר צו פאר אייך אומזיסטע הילף מיט ענגליש̱̱̱
(TTY: 711) 1- ק ל י נ ג ט

Ede Yoruba (Yoruba)

ÀKÍYÈSÍ: Ti o bá nsọ Yorùbá, a ó fún ọ ni ìrànlọ́wọ́ lóri awọn isẹ́ èdè ni Yorùbá lọ́fẹ̀ẹ́. Pe 1- (TTY: 711)

back to top button